Hoofdstuk 3

Bespiegeling van de karmische omstandigheden van wezens

 

Op dat moment, de moeder van de Boeddha, Vrouwe Maya, plaatste haar palmen respectvol tegen elkaar en vroeg aan Kṣitigarbha Bodhisattva, “Grote Wijze, kan je ons vertellen over de verschillende soorten van karma die wezens van Jambudvīpa creëren, en de resulterende vergeldingen die ze ondergaan?”

Kṣitigarbha antwoordde, “Er zijn miljoenen werelden en landen waar er wel of geen vrouwen zijn, wel of geen hellen zijn, wel of niet de Boeddhadharma is, enzovoorts tot aan dat er wel of geen Śravaka’s en Pratyekaboeddha’s zijn. Omdat de werelden verschillen, zijn de vergeldingen in de hellen ook verschillend.”

Vrouwe Maya sprak weer tot de Bodhisattva, “Kan je ons alstublieft vertellen over de overtredingen die begaan worden door diegene van Jambudvīpa die resulteren in vergeldingen in de slechte bestemmingen?”

Kṣitigarbha antwoordde, “Waardige Moeder, luister alstublieft terwijl ik daar kort over spreek.”

De moeder van de Boeddha antwoordde, “Grote Wijze, vertel ons alstublieft hierover.”

Toen zei Kṣitigarbha Bodhisattva tot de Waardige Moeder, “Vergeldingen die resulteren door overtredingen die begaan worden in Jambudvīpa worden omschreven als volgt:

“Wezens die niet eerbiedig zijn tot hun ouders, zelfs tot het punt van ze te verwonden of te vermoorden, zullen in de Meedogenloze Hel vallen waar ze voor duizenden biljoenen eeuwigheden tevergeefs zullen zoeken om te ontsnappen.

“Wezens die het bloed van de Boeddha vergieten, het Drievoudige Juweel beledigen en de Soetra’s niet vereren, zullen in de Meedogenloze Hel vallen waar ze voor duizenden biljoenen eeuwigheden tevergeefs zullen zoeken om te ontsnappen.

“Wezens die de eigendommen van de Eeuwige Woning onteigenen of vernielen, diegene die bhikṣu’s of bhikṣuni’s ontheiligen, diegene die seksuele handelingen verrichten binnen de Sangharama of diegene die daar wezens vermoorden of verwonden, zullen in de Meedogenloze Hel vallen waar ze voor duizenden biljoenen eeuwigheden tevergeefs zullen zoeken om te ontsnappen.

“Wezens die Śramaṇa’s lijken maar in hun bewustzijnen zijn ze geen Śramaṇa’s, die de dingen van de Eeuwige Woning vernietigen, die leken misleiden, die tegen de voorschriften ingaan en die vele andere slechte daden begaan, zullen in de Meedogenloze Hel vallen waar ze voor duizenden biljoenen eeuwigheden tevergeefs zullen zoeken om te ontsnappen.

“Wezens die de rijkdommen en eigendommen van de Eeuwige Woning stelen, waaronder zijn granen, voedsel en drinken, en kleding of die ook maar iets nemen wat niet aan hun gegeven is, zullen in de Meedogenloze Hel vallen waar ze voor duizenden biljoenen eeuwigheden tevergeefs zullen zoeken om te ontsnappen.”

Kṣitigarbha Bodhisattva vervolgde, “Waardige Moeder, wezens die zulke overtredingen begaan zullen in de Vijfvoudige Meedogenloze Hel vallen waar ze voortdurend naar een tijdelijke verlichting van hun ellende zullen zoeken maar zullen zelfs nooit een moment van rust ontvangen.”

Vrouwe Maya vroeg verder aan Kṣitigarbha Bodhisattva, “Waarom wordt die hel Meedogenloos genoemd?”

Kṣitigarbha Bodhisattva antwoordde, “Waardige Moeder, al de hellen zijn binnenin de Grote IJzeren Ring Berg. De achttien grote hellen en de vijfhonderd opeenvolgende hellen hebben ieder zijn eigen naam. Er zijn er honderden duizenden meer die ook hun eigen namen hebben. De locatie van de Meedogenloze Hel is binnenin een stad van hellen die meer dan tachtigduizend vierkanten mijlen omvat. Deze stad is volledig van ijzer gemaakt. Een ononderbroken massa van vuur strekt zich uit voor tienduizend mijlen boven de stad. Binnenin de stad zijn er vele onderling verbonden hellen, elk met een andere naam.

“Er is slechts één hel genaamd Meedogenloos. Zijn omtrek is achttienduizend mijlen. De muur van deze hel is duizend mijlen hoog, volledig gemaakt van ijzer en is bedekt met een vuur die naar beneden is gericht en die samenkomt met een vuur die naar boven is gericht. IJzeren slangen en honden racen vuurspuwend heen en weer bovenop die muur.

“In die hel, is er een bed die zich uitstrekt over tienduizend mijlen. Eén persoon die zijn straf ondergaat ziet zijn of haar lichaam het gehele bed bedekken. Wanneer honderden duizenden mensen gelijktijdig hun straf ondergaan, ziet elk van hen nog steeds zijn of haar eigen lichaam het bed bedekken. Op deze manier worden de vergeldingen ondergaan door diegene die hetzelfde karma hebben.

“Tevens, ondergaan deze overtreders extreem ellende. Honderden duizenden yakṣa’s en andere gemene geesten tonen slagtanden als zwaarden en ogen als bliksem terwijl ze de overtreders met hun koperachtige klauwen voortslepen en sleuren. Andere yakṣa’s hanteren grootte ijzeren hellebaarden die ze gebruiken om de monden en neuzen of de buiken en ruggen van de overtreders te doorboren. Ze gooien de overtreders in de lucht en vangen ze dan door ze te doorboren met hun hellebaarden, of ze laten ze op het bed vallen. IJzeren adelaars pikken naar de ogen van de overtreders en ijzeren slangen wikkelen zich rond hun nekken. Lange nagels worden in hun ledematen gestoken. Hun tongen worden uitgetrokken, opgerekt en dan door geploegd. Hun inwendige organen worden uitgetrokken, gesneden en fijngehakt. Gesmolten kopper wordt in hun monden gegoten, en hun lichamen worden met hete ijzers gebonden. Reacties op hun karma gaat zo door gedurende honderden duizenden sterfgevallen en wedergeboorten. Ze gaan door honderden miljoenen eeuwigheden tevergeefs zoekende om te ontsnappen.

“Wanneer deze wereld is vernietigd, bevinden ze zichzelf in een andere wereld. Wanneer die wereld is vernietigd, gaan ze naar een andere. Wanneer die wereld, ook, vernietigd is, gaan ze naar een andere. Wanneer deze wereld weer tot stand komt, keren ze hier terug. De situatie rond meedogenloze vergelding voor overtredingen is zoals dit.

“Verder, vijf karmische reacties worden gerekend tot de naam Meedogenloos. Wat zijn de vijf? Ten eerste, wordt het Meedogenloos genoemd omdat bestraffing dag en nacht wordt ondergaan gedurende vele eeuwigheden zonder een moment te stoppen. Ten tweede, wordt het Meedogenloos genoemd omdat één persoon het op dezelfde wijze vult als vele mensen het vullen.

“Ten derde, wordt het Meedogenloos genoemd omdat bestraffingen onophoudelijk aanhouden zonder te stoppen gedurende jaren die zich uitstrekken tot nayuta’s van eeuwigheden. Deze bestraffingen worden toegebracht door martelinstrumenten zoals vorken en knuppels; of door adelaars, slangen, wolven en honden; of door slaan, slijpen, zagen, boren, beitelen, snijden en hakken; of door kokende vloeistoffen, ijzeren netten, ijzeren touwen, ijzeren ezels en ijzeren paarden; of door strippen van ruwe huiden rond iemands hoofd te binden en door vloeibaar ijzer over iemands lichaam te gieten; of door maaltijden van ijzeren kogels en dranken van gesmolten ijzer.

“Ten vierde, wordt het Meedogenloos genoemd omdat alle wezens karmische reacties ondergaan gebaseerd op de overtredingen die ze begaan hebben, hetzij ze mannen, vrouwen, barbaren, oud, jong, eerbaar of van lage stand zijn; hetzij ze draken, spirits, goden of geesten zijn.

“Ten vijfde, wordt het Meedogenloos genoemd omdat overtreders iedere dag en nacht onafgebroken tienduizend sterfgevallen en evenveel wedergeboorten ondergaan vanaf het eerste moment dat ze deze hel betraden en verder door honderden duizenden eeuwigheden. Gedurende deze tijd zoeken ze naar een moment van verlichting die maar nooit komt. Alleen wanneer hun karma is uitgeput kunnen ze de hel verlaten en elders geboren worden.”

Kṣitigarbha Bodhisattva zei tot de Waardige Moeder, “Dit is een korte beschrijving van de Meedogenloze Hel. Als ik uitgebreid over de namen van al de instrumenten van bestraffing in de hellen en al het lijden daar zou spreken, zou ik nooit kunnen eindigen met spreken voor een gehele eeuwigheid.”

Na dat te hebben gehoord, plaatste Vrouwe Maya droevig haar palmen tegen elkaar, maakte een buiging en trok zich terug.

 

Volgende Hoofdstuk

Terug